Právní služby

Zastupování před soudy a správními orgány

Zajišťujeme komplexní zastupování klientů před soudy i správními orgány, od vymáhání pohledávek, přes obranu Vašich práv a oprávněných zájmů po obchodní spory, a to v jakékoliv fázi řízení.

Smluvní agenda

Připravíme smlouvy na míru Vašim potřebám či zajistíme revize smluv od smluvních partnerů. Samozřejmostí jsou kupní nebo darovací smlouvy včetně zajištění advokátní úschovy, převody obchodních podílů či příprava smluvního narovnání.

Rodinné právo

Poskytneme právní pomoc v řízení o rozvodu manželství, při úpravě vztahů k nezletilým a pomůžeme Vám vypořádat společné jmění manželů.

Obhajoba v trestním řízení

Zajistíme obhajobu fyzických i právnických osob ve všech fázích trestního řízení. Provedeme Vás celým procesem tak, aby nebyla krácena Vaše práva a zájmy. Současně poskytujeme právní servis poškozeným trestným činem.

Korporátní agenda

Poskytneme poradenství a přípravu veškerých podkladů týkajících se obchodních korporací, jak zakládání nových společností, tak jejich dlouhodobý právní servis.

Pracovní právo

Zajistíme poradenství jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, od přípravy smluvní dokumentace po efektivní řešení jakýchkoli problémů.

Proč si zvolit nás?

Profesionalita

Můžete se na nás spolehnout v průběhu celé naší spolupráce. Odborně posoudíme Vaše zadání a zajistíme nejlepší řešení. Zakládáme si na otevřeném a vždy profesionálním jednání.

Osobní přístup

Chápeme, že řešení mnoha právních problémů vyžaduje individuální přístup a vzájemnou důvěru, jinak nemůže být právní zastoupení efektivní. Případu se budeme věnovat osobně a s plným nasazením.

Diskrétnost

S poskytnutými informacemi a dokumenty nakládáme obezřetně a bez Vašeho souhlasu je nikdy neposkytneme druhému. Můžete nám proto s důvěrou a bez rizika svěřit vše podstatné.

Moderní postupy

Důsledně dbáme na to, abychom plně využívali všech technických možností a zajistili Vám co nejefektivnější službu. Službu tak můžeme poskytnout rychle a bez zbytečných nákladů.

Tým

Mgr. Jiří Neshyba, advokát
Mgr. Jiří Neshybaadvokát, společník

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v advokacii působí od roku 2015.

V rámci své advokátní praxe se zaměřuje především na obchodní právo a spornou agendu, tedy zastupování před soudy a obhajobu v trestním řízení.

U České advokátní komory je zapsán pod evidenčním číslem 18782.

IČ: 08084785
ID datové schránky: t765jsz

Mgr. Jiří Neshyba, advokát
Mgr. Jiří Neshybaadvokát, společník

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v advokacii působí od roku 2015.

V rámci své advokátní praxe se zaměřuje především na obchodní právo a spornou agendu, tedy zastupování před soudy a obhajobu v trestním řízení.

U České advokátní komory je zapsán pod evidenčním číslem 18782.

IČ: 08084785
ID datové schránky: t765jsz

closepopup
Mgr. Barbora Chudobová Foltýnová, advokátka
Mgr. Barbora Chudobová Foltýnováadvokát, společník

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, po studiu působila u Nejvyššího soudu, od roku 2017 se věnuje advokacii.

V rámci své advokátní praxe se zaměřuje především na rodinné právo, práva ze smluvních závazků a právo správní a trestní.

U České advokátní komory je zapsána pod evidenčním číslem 18897.

IČ: 88899675
ID datové schránky: ntf88tq

Mgr. Barbora Chudobová Foltýnová, advokátka
Mgr. Barbora Chudobová Foltýnováadvokát, společník

Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, po studiu působila u Nejvyššího soudu, od roku 2017 se věnuje advokacii.

V rámci své advokátní praxe se zaměřuje především na rodinné právo, práva ze smluvních závazků a právo správní a trestní.

U České advokátní komory je zapsána pod evidenčním číslem 18897.

IČ: 88899675
ID datové schránky: ntf88tq

closepopup

Důležité informace

 • První schůzka

  První schůzku je možné domluvit telefonicky i prostřednictvím emailu.

  Na první schůzce probereme Vaše zadání, dohodneme podmínky spolupráce i výši odměny. První schůzka je vždy nezávazná, nebojte se nám proto ozvat. Nedohodneme-li se na spolupráci, bude první schůzka do půl hodiny bezplatná.

  Domluvíme-li se na spolupráci, sepíšeme a vysvětlíme podmínky spolupráce, abyste měli ve všem jasno a my se mohli plně věnovat Vašemu případu.

 • Cena právních služeb

  Druh a výše odměny jsou vždy sjednány předem. Naším cílem je v první řadě klientům pomoci, snažíme se tedy, aby naše právní služby byly dostupné co nejširšímu okruhu osob. Při seznámení s každým klientem a po předběžném posouzení jeho zadání projdeme naše podmínky odměňování za právní služby.

  Primárním způsobem určení odměny je hodinová sazba, která nejlépe zohledňuje náročnost zadání spolu s odborným a časovým hlediskem. Je však možné se individuálně dohodnout i na účtování podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu (úkonová odměna) nebo na podílové odměně. Všechny konkrétní podmínky budou upraveny písemně ve smlouvě o poskytování právních služeb, přičemž standardně je požadována záloha na poskytování právních služeb.

  V rámci sepisu smluv (kupních, darovacích), založení společnosti a v dalších odůvodněných případech je možné dohodnout odměnu pevnou částkou za vyřízení celé věci.

  Klientům, kteří mají zájem o dlouhodobé právní zastoupení, nabízíme uzavření smlouvy se sjednáním zvýhodněné paušální odměny.

 • Nakládání s osobními údaji

  V rámci poskytování právních služeb budeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Níže proto uvádíme základní informace k jejich zpracovávání spolu s přehledem Vašich práv.

  Správce osobních údajů - Foltýnová & Neshyba, advokátní kancelář
  - Mgr. Jiří Neshyba, advokát, se sídlem Křížová 111/2, 586 01 Jihlava, IČ: 080 84 785, ID DS: t765jsz.
  - Mgr. Barbora Chudobová Foltýnová, advokátka, se sídlem Křížová 111/2, 586 01 Jihlava, IČ: 888 99 675, ID DS: ntf88tq.

  Právní základ zpracování
  Smlouva o poskytování právních služeb. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z uvedené smlouvy.

  Účel zpracování
  Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

  Příjemci osobních údajů
  -orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
  -další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

  Doba zpracování osobních údajů
  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

  Práva klienta
  -právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
  -právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
  -klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.
  -právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
  -právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

  Další informace
  V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 • Pojištění advokáta

  Pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním právních služeb jsme pojištěni pojistnou smlouvu č. 2904309313 ze dne 5.11.2001 uzavřenou mezi Českou advokátní komorou a Generali Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, 110 00 Praha 1, na pojistné plnění 7 000 000 Kč.

 • Mimosoudní řešení sporů mezi klientem a advokátem

  Pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb je Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora.

Kontakt

Máte li zájem o naše služby nebo se chcete pouze nezávazně informovat, kontaktujte nás.

+420 605 549 817
Křížová 111/2, 586 01 Jihlava